پرداخت شما ناموفق بود و ثبت نام انجام نشده است.

قطعا اگر مبلغ از حساب شما کسر شده باشد نهایتا تا ۴۸ ساعت آینده برگشت داده می شود، این موضوع در اختیار بانک مرکزی می باشد.