نمونه کارهای طراحی داشبورد Power BI

آخرین مطالب آموزشی

پروژه Power BI آقای محمد آذر

برای من تدوین پروژه پایان دوره گروه تحلیلگری یعنی ساخت گزارش برای پروژه واردات خودرو در سالهای ۹۴ و ۹۵ (براساس داده های واقعی) به منزله تحویل یک پروژه شخصی بود.

افتخار همکاری با