گروه تحلیلگری از سال ۱۳۹۰ به فعالیت های تخصصی و مشاوره و آموزش در حوزه تحلیل داده ها، هوش تجاری و طراحی داشبورد مشغول بوده است. طی این سال ها موفق شدیم نظر شرکت ها و سازمان های معتبر کشورمان را جلب کنیم و با اکثر آن ها همکاری بلند مدت داشته باشیم.

فرم درخواست دوره سازمانی

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.