Correlation in Excel FImage1 min - همبستگی در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

همبستگی در اکسل

وقتی دو متغیر به همدیگر مرتبط هستند می گوییم همبستگی دارند. مثلا وزن و قد همبستگی دارند چون افراد قد بلند تر وزن بیشتری دارند. درآمد و میزان مالیات همبسنگی دارند. افرادی که پول بیشتری در می آورند باید مالیات بر حقوق بیشتری پرداخت کنند. در این مثال ها و نمونه های دیگر همبستگی هیچگونه مقدار مشخصی برای ارتباطات وجود ندارد. مثلا نمی توانیم بگوییم همه افرادی که ۱۸۰ سانتی متر قد دارند ۲ کیلو گرم از افرادی که ۱۷۹ کیلو وزن دارند سنگین ترند.

Excel FImage1 min - پیش بینی در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

پیش بینی در اکسل

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه سطح: پیشرفته اکسل ابزار مناسب و موثری برای پیش بینی مطمئن و سریع فروش است. پیش بینی در اکسل اینگونه شروع می شود: داده های قبلی فروش خود را جمع آوری کنید و قوانین