ما یک گروه پرتلاش و عاشق یاددادن و یادگرفتن هستیم.

پوریا بغدادی سعیده منصورخاکی

پوریا بغدادی

سعیده منصورخاکی

کارشناسی ارشد مدیریت IT گرایش BI دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (دانشگاه البرز)
مدیر گروه تحلیلگری مسئول علمی و پشتیبانی دوره ها